1. Uw privacy is belangrijk

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. De verwerking start op het ogenblik dat we jouw gegevens ontvangen.

We hebben het hier over jou als klant van ons bedrijf, als mogelijk toekomstige klant, als een panellid, als een begunstigde, een andere betrokkene of een contactpersoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.

1.1 Vooraf

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.

We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website www.vgsensory.be

Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Op de link VERORDENING (EU) 2016/679 kan u de volledige Europese verordening over de bescherming van jouw persoonsgegevens raadplegen.

1.2 Wie zijn we?

V-G SENSORY is actief in België waarvan de zetel gelegen is in de Tolpoortstraat 137/1-2, 9800 Deinze en is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

1.3 Hoe kan u ons bereiken?

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:

1.4 De leidende toezichthoudende autoriteit van V-G Sensory

Voor V-G Sensory is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit: Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

2. Uw recht op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer V-G SENSORY jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken. De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 28 dagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij u voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

2.1 Je mag jouw persoonsgegevens inzien

Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen. De gevraagde informatie bezorgen we je elektronisch.

2.2 Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

2.3 Recht op het wissen

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door V-G SENSORY geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

2.4 Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is.

Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

2.5 Recht om bezwaar in te dienen

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan ons vragen om de persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

2.7 Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je terug in 1.4

2.8 Identificatie van de aanvrager

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag

  • via een brief op het adres Stationsstraat 25/1-2, 9800 Deinze
  • per e-mail op het e-mailadres privacy@vgsensory.be.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen. Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld dient te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

3. Waarom willen we uw persoonsgegevens verwerken?

3.1 V-G SENSORY moet wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

  • fiscaal recht
  • handelsrecht

De mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

3.2 V-G SENSORY moet zijn contract met u kunnen uitvoeren

Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koopt U onze producten. Als leverancier levert u ons producten of diensten. Om een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

3.3 V-G SENSORY heeft uw toestemming nodig

Als potentieel lid van één van onze panels, verzorgt u zelf de inschrijving op onze website. Deze bewuste en actieve handeling is voor ons de toestemming dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken in de evaluatie van uw kandidatuur en nadien als effectief lid van onze panels.

Wanneer u deze toestemming, om de één of andere reden intrekt, dan wordt uw lidmaatschap van onze panels ook stopgezet.

3.4 V-G SENSORY verkoopt jouw persoonsgegevens niet

Wij verkopen, verhuren of geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van u?

4.1 Welke informatie verzamelen we voor welke doeleinden

Om jou te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, geslacht, telefoonnummer, GSM nummer en e-mailadres

Om jou te contacteren gebruiken we jouw telefoonnummer, GSM nummer en e-mailadres Om onze panelleden te beheren verwerken we de naam, adres, e-mailadres, telefoon, GSM nummer, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, de huidige professionele situatie, eetgewoontes.

5. Over bewaring van uw persoonsgegevens

5.1 Wie kan jouw persoonsgegevens verwerken

Alleen personen die van ons daartoe de toestemming hebben voor gekregen en enkel als ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. V-G SENSORY werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.

5.2 We bewaren jouw persoonsgegevens niet oneindig

V-G SENSORY gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd of anoniem gemaakt.

Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

De persoonsgegevens van onze panelleden bewaren we 5 jaar na het laatste contact. Na deze periode worden de gegevens anoniem gemaakt.